Accueil du site > Artistes ... > Malou > Extrait du livre de conte de Malou Amédé ké Popol

Extrait du livre de conte de Malou Amédé ké Popol

mercredi 25 octobre 2006

Amédé ké popol paté gen pli bon zanmi ki sa déya...


Amédé ké Pòpòl krik ? krak ! Mésyé krik ? Mésyé krak ! Aboubou ? Bia ! Sa zanndoli ka poté ? Fokòl ! Marie-Jeanne fanée ? Tété vyé fanm ! Marie-Jeanne an flèr ? Tété jenn fanm ! Jennfi tété dibout ? Papay !

Mésyézédanm jòdla mo ka rakonté zòt kont Amédé ké Pòpòl.

Amédé ké Pòpòl a té dé bon kòlèg, men lò yé di zòt bon kòlèg, bon kanmarad, yé té byen. Amédé pa té ka fè anyen si Pòpòl pa té savé ? Pòpòl menm pa té ka fè anyen si Amédé pa té konèt. Yé té ka lé bwè yé fé ansanm, lò ou wè Amédé, ou wè Pòpòl. Mè malérézman, Pòpòl té ganyen bokou pitit, i té ganyen so madanm an so kaz, yé té plen pitit men yé té maléré, Pòpòl pa té ka travay piyès koté. Yé té ka viv a la fortune des pauvres, ké la sueur di yé fron. Sa yé té fè abati, a li yé té ka bouyi pou tout moun manjé.

Rounjou, madanm Pòpòl ranmasé lenj, i pran so kwi tè, so moso savon, so bout batwèl, so baton mi, i k’alé-a krik lavé lenj. Lò i rivé òbò krik i trouvé moun, batwèl ka tonbé, fanm ka ri, la blag ka tonbé, mésyézédanm mè plézi.

Men zòt savé, madanm Pòpòl té moso kanyankanyan, paské a pa lò i té fen i té ka manjé, so pa tchò pa té tèlman kontan, men i la, i ka kouté, zòrè pa gen kouvèrtir. I ka tandé ròt-ya ka palé : I gen roun koté to k’alé, lò to wè to pa gen anyen, yé ka ba-w to manjé, yé ka ba’w to soumaké, anfen yé ka fè sa yé pé bay to, to pa bézwen doumandé, dépi to rivé, yé ja savé sa to lé. Lò madanm Pòpòl, rivé a so kaz, i di :

« Pòpol !To savé jodla mo té òbò krik ka lavé lenj, mo trouvé moun-yan ka palé ; i gen roun koté to k’alé, lò to wè to pa gen anyen, to pa bézwen doumandé, dépi to wè to rivé, yé gadé to moun-an savé sa to bézwen ? ».

Pòpòl di :
« Vrè ? ».
Madanm Pòpòl réponn :
« Wi ».
I di :
« Mo k’alé gadé sa ka pasé, a ki bò ? »
Madanm Pòpòl di li :
« Enben to ka monté annan montangn-an laba-a, lò to désann montangn-an, to ka wè kaz-a laba-a, to k’alé ».

Mézanmi lélandimen bonmanten, Pòpòl pran so vyé bisiklèt li pati. Pòpòl roulé bisiklèt, i roulé, annan chimen-an, i di ba li pasé koté Amédé pou i rakonté Amédé sa, yé pa ganyen sigré pou yé konpanyen. Mésyé krik ? Mésyé krak !

Mézanmi Pòpòl pati vrè, i alé trouvé Amédé.

« Amédé mo kolèg, kouman to fika » ?
« Mo la, pa pli mal, mo byen » !
« E moun lakaz, yé byen » ?
« A koté to k’alé gran bònò konran » !

Pòpòl di Amédé :

Yé di mo gen roun koté yé ka bay laba-a. Yé ka bay to manjé, tousa to bézwen, alò mo k’alé wè sa mo menm ké trapé. Amédé di :
« Vrè » ?
I di :
« Wi kolèg, a la mo k’alé, mè pa bézwen pè, si to wè mo trapé, to ké gen lavi ansanm ké mo ».

Mésyézédanm, Pòpòl pran so vyé bisiklèt, i kontinwè.

Pòpòl alé, i alé, i alé, i alé, lò i rivé, i wè roun nonm dibout ka gadé l’, i di :

« Bonjou mouché » !
« Bonjou mouché, koté to k’alé isi-a » ?
I di :
« Mo maléré, mo vini sasé lavi » !
« To vini sasé lavi » ?
I di :
« Wi » ?
« Enben, men roun soumaké mo ka bay to, to wè sa ti soumaké nwè-a, to k’alé ké li. Lò to rivé to pa bézwen doumandé anyen to mété l’ anlè kontwar-a, yé ka to tousa soumaké-a ganyen » ! I di :
« Wi » ?

Donk mézanmi, Pòpòl rivé vrè, i pozé soumaké-a anlè kontwar-a. Kou mo ka palé ké zòt-a, yé bay Pòpòl bagaj, men papa janbon ké ariko, mè poul boukannen, men poson, men provizyon, men dilwil, toutkalité bagaj.
Pòpòl pran so bagaj i patajé l’, i bay Amédé pli bokou, Amédé plen so moutété, Amédé vin ké sak i plen, é yé pati.

Lò Pòpòl rivé lakaz. So madanm di l’ :

« Wonm, a tout-a yé bay to, pou tou sa timoun nou gen » ? I di :
« Wi fanm, i té gen roun tibi pli bokou-i, men mo patagé l’, mo bay
Amédé roun tibi ».
« Enben Pòpòl tousa to gen fò to patajé l’ ké Amédé »
« Oro fanm a mo kòlèg, mo patajé l’, mo bay moso ».

Bon, sa pasé, yé dronmi.

Lélandimen bonmanten, lò yé lévé, Amédé ka rivé koté Pòpòl pou doumandé l’ :

« Kouman kòlèg to pòkò alé sasé anyen, mo pa gen anyen lakaz-a, fodrè to alé gadé sa to ké trapé » ?

Lanmenm, Pòpòl pran so vyé bisiklèt, i pati : Lò Pòpòl rivé !
Yé di l’ ki sa to déjà fini sa to té ganyen-an :
I di : « Wi ».
Enben antann, men roun titòrchon, to k’alé, to ka louvri l’ atè, tousa to wè yé ké bay to plen tòrchon-an, to k’alé ké li a to kaz.

I di : « Wi ».

Mézanmi, Pòpòl pran so bisiklèt, li pati, é koumansé chanté :

Viiiiiiiivanvanvi vivanvan vivan an vanvanvi si m’alé, m’a brizé lanmè. Van an vanvan vivan an vanvanvi si m’alé, m’a brizé danbwa vi. Allons voir Konjongon, allons voir, allons, nou k’alé mayé vi .

A mésyézédanm, lélandimen bonmanten, lò Pòpòl pran so tòrchon ké tout so patché marchandiz, i pati. Lò i gadé a chimen, men Amédé ka rivé, i di li :

« A mo kòlèg, akouman sa to trapé ».
« Enben mo trapé rounnot tilavi, enben mo ké bay to roun tibi » !
Amédé vini, i patajé bagaj-ya égal égo, i pran so i pati, pov Pòpòl pran larèstan tibi-a, i alé ké l’ lakaz.

Lò i rivé madanm-a di kisa :
« A tout-a ou vin ké’l » I di li wi, mo kontré ké Amédé, mo patajé bagaj-ya égal égo. Madanm-an di mo ké koumansé gen plen ké sa zafè-a, touléjou konsa Amédé ka pran, pannan sétan, an so bitasyon ? Amédé gen dézèktar latè, (Pésonn pa konèt a krobo ka volé ka di lanmò)

Mésyé krik ? Mésyé krak !
Aboubou ? Bia !
Sa zanndoli ka poté ? Fokòl !

Mézanmi lélandimen bonmanten, Pòpòl pran so bisiklèt i pati !

I pédalé, i pédalé, i rivé koté i k’alé-a.
Yé di li :
« Kisa, non, a to rounso ki ka manjé sa patchyé manjé-a » ?
I di :
« Wi, men mo gen bokou pitit, ké mo kòlèg » ! Antann :
« To gen rounnòt to ka bay manjé, i ka profité asou to, i ka manjé tousa to ganyen. Enben jòdla apou li mo ka voyé to. Mo ka bay to roun tibadin, sa badin-an, to k’alé ké l’, lò to ké rivé, to ké wè, i ké vin trouvé to, mè to menm pa ké bézwen manyen badin-an, to ké rété asi koté to fika-a, a badin-an ki ké fè so travay » !

I di l’ :
« Wi ».

Pòpòl pati ké so ti badin anso poch, mè Amédé ka rivé. I di Pòpòl :
« A kouman kòlèg, jòdla ou pa alé sasé anyen » ?

Parol-a pa fin soti di bouch Pòpòl, tibadin-nan soti, tòw, di pòch Pòpòl, i koumansé bay Amédé kou. Amédé koumansé rélé. Aaaaaaaaaa kasé divan, badin divan, viré konsa, badin asou so kò, Amédé ka rélé anmwé, toutmoun ka tandé Amédé rélé, badin ka bat Amédé.

Amédé di :
« Men Pòpòl poukisa to ka fè sa » ?
Pòpòl di li :
« A pa pou anyen, touléjou to ka profité asou mo, enben aprofitan jòdla tibadin-an ké manyen to » ! Amédé tonbé, i mouri.

Donk tout byen Amédé rété. Pòpòl soti li menm koté i té fika san anyen, i pa té gen manjé, i pa té gen bwè, i vini annan richès Amédé. A la Pòpòl fè so lavi ké so pitit yé. To té ka maché anlè dizé kou to té ké di-a roch, san konté mouton, a krobo ki ka palé pou di ki i gen lanmò, yé pa té ka rivé konté bèf i té ganyen.

Alò mézanmi, Amédé té ka viv asou Pòpòl, atchwèlman, a pòpòl menm ki annan bitasyon Amédé.
Zòt wè, byen dotrui pa ka prospéré !
Pòpòl an bitasyon-an, tout lè sanmdi té gen lafèt, yé té ka roti bèf tou antchyé, kochon, mouton, tout bagaj.
Mo menm té la, mo wè ké mo dé grenn wéy, mo di a pa pou fè voras asou latè, paské sa ou pa lé wè-a, ali ki ka vin manjé-w byen.
Mo di, ou wè mézanmi, koté profitan ka menne.,
Il ne faut jamais profiter de celui qui est plus malheureux que toi.
Donk mo menm té la, mo di yé konsa, lavi-a a pa roun bòl toloman, yé di mo chapé la, to wè mo pran kouri, mo tonbè asou mo jounou, mo trapé sa kout kouto-a annan jounou-an.
Alò mo di non, bèl bagaj konran fo mo vin rakonté sa pou lézòt ki pa té wè.

Mésyé krik ? Mésyé krak !